UMIGA HASHIRU ENDROLL ENODEN

B0 Poster at St. KAMAKURA / Enoshima Dentetsu train ad jack

Client : Akitashoten

Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Akitashoten