FUKUMENKEI NOIZU + WEGO 15m POSTER HARAJUKU

POSTER / LOGO DESIGN

Planner : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki

Photographer : Shuichi Tsunoda